Nieuwe publicatie: Organiseren van gepersonaliseerd leren

15-02-2019 door Justine van den Berg

De publicatie “Het organiseren van gepersonaliseerd leren, Praktijkscenario’s op weg naar gepersonaliseerd leren” beschrijft welke aspecten van de schoolorganisatie (moeten) veranderen als scholen het leren meer personaliseren. Dit houdt in dat scholen het onderwijs meer afstemmen op de individuele onderwijsbehoeften van leerlingen en dat leerlingen meer regie hebben over hun eigen leerproces.

“Gepersonaliseerd leren organiseren – praktijkscenario’s op weg naar gepersonaliseerd leren”  is een vervolg op de publicatie “Dimensies van gepersonaliseerd leren”, de eerste bouwsteen voor het organiseren van gepersonaliseerd leren.

.

.

Hier gingen we in op het begrip ’personaliseren van leren’ en de keuzes die hieraan ten grondslag liggen. Dit zijn keuzes op twee dimensies. Eén dimensie heeft betrekking op hoeveel zelfregie de leerling krijgt over zijn eigen leerproces, variërend van helemaal geen zelfregie tot volledige zelfregie. De tweede dimensie heeft betrekking op de mate waarin het individuele belang van leerlingen voorop staat. Dit varieert van uitsluitend uitgaan van het collectieve belang en collectieve doelen tot volledig uitgaan van de individuele leerdoelen en behoeften van leerlingen. De keuze ten aanzien van de dimensies is van invloed op de manier waarop personaliseren van leren er op school uit kan zien. Verschillende keuzes leiden tot verschillende varianten van personaliseren van leren.

De organisatie van personaliseren van leren
Bij het organiseren van personaliseren van leren met ict spelen allerlei actoren en factoren een rol. Actoren zijn onder andere leraren, leerlingen, ouders, de ict-coördinator, de intern begeleider, de directeur en externe partijen. Factoren zijn bijvoorbeeld de leeromgeving, leermiddelen, ict-toepassingen, toetsing, groeperingsvormen en de inrichting van het gebouw. Bij verschillende varianten van personaliseren van leren krijgen de actoren andere rollen, de factoren worden anders ingevuld, ze hangen op een andere manier met elkaar samen en beïnvloeden elkaar anders. Elke variant van personaliseren van leren brengt een eigen organisatie met zich mee. Om de samenhang en relaties tussen actoren en factoren te beschrijven, maken we gebruik van de Actor Netwerk Theorie.

Wil je vooral weten wat personaliseren van leren inhoudt en welke keuzes daaraan ten grondslag liggen, dan is hoofdstuk 2 van deze publicatie interessant. Wil je meer informatie over de belangrijkste actoren en factoren die een rol spelen bij het organiseren van personaliseren van leren, lees dan hoofdstuk 3. Wil je weten hoe scholen personaliseren van leren op verschillende manieren vormgeven en organiseren, lees dan de drie praktijkscenario’s in hoofdstuk 4 en de reflectie hierop in hoofdstuk 5.

Download de publicatie Het organiseren van gepersonaliseerd leren

Ict-toepassingen onontbeerlijk
Uit de praktijkscenario’s blijkt dat ict-toepassingen een belangrijke rol vervullen in het realiseren van personaliseren van leren. Ze oefenen regie uit over het leerproces van leerlingen, ondersteunen zelfregie en maken tijd- en plaatsonafhankelijk leren mogelijk. Daarnaast monitoren ze de leerprestaties en het leerproces van leerlingen en ondersteunen ze leerlingen en leraren hierbij. Door de inzet van adaptieve software wordt de ontwikkeling van de leerling gemonitord en op basis daarvan (het niveau van) de leeractiviteiten van leerlingen bepaald. Tot slot ontsluit ict een grote hoeveelheid aan ict-toepassingen, leermiddelen, leeractiviteiten en werkvormen en is daarmee onontbeerlijk voor de benodigde diversiteit van leren.

Wat kun je hier als school mee?
Dit onderzoek kan scholen bewust maken van de complexiteit waarmee personaliseren van leren gepaard gaat. De studie levert inzicht op in het samenhangend netwerk van actoren en factoren die een rol spelen bij de organisatie van personaliseren van leren. Het in de studie ontwikkelde actant-netwerkmodel voor personaliseren van leren is gebruikt om te kijken naar verschillende varianten van personaliseren van leren en hierop te reflecteren. Scholen kunnen het model gebruiken om hun eigen praktijk in beeld te brengen en zo de complexiteit van personaliseren van leren doordenken en zicht krijgen op hun huidige en wenselijke situatie. Ook kunnen ze het gebruiken om na te gaan of de kenmerken, connecties en acties van actanten passen bij de keuzes die zij maken ten aanzien van de mate van zelfregie en individueel belang en of die keuzes congruent en consistent zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *