Home » Onderzoek en ontwikkeling » Onze ontwikkelkringen » Designteams middelbaar beroepsonderwijs

Designteams middelbaar beroepsonderwijs

Ontwerpen van ict-rijke leerarrangementen
In de ontwikkelkring van het mbo werken we, net als in de ontwikkelkringen van het po en vo met multidisciplinaire designteams. De designteams bestaan uit leraren (en soms ook leidinggevenden) van de (MBO) opleiding(en), een onderzoeker en een vakinhoudelijke en didactische expert (lerarenopleider) van het Instituut voor Leraar en School. Regelmatig zetten we ook de denkkracht van ict-experts in om de teams te ondersteunen bij de oriëntatie en het ontwerp.

De designteams ontwerpen ict-rijke leerarrangementen die recht doen aan verschillen tussen leerlingen. We werken resultaatgericht en onderzoeksmatig, en passen de methodiek van design thinking toe. Leerlingen en ook de opleidingsteams worden zoveel mogelijk betrokken bij het meedenken over het ontwerp en evalueren van prototypes.

Een leerarrangement kan een les, een lessenreeks, een volledige leerlijn, een specifieke aanvulling op lessen of bestaande methode zijn. Kenmerkend is dat we inzetten op een beredeneerde opbouw en inzet van (digitale) leermiddelen, organisatie, begeleiding, werkvormen en evaluaties. We willen de mogelijkheden van ict ten volle benutten, de leerarrangementen ict-rijk maken!

ROC de Leijgraaf is in schooljaar 2015/2016 gestart met vier designteams die opleidingsoverstijgend zijn samengesteld. ROC Nijmegen is begonnen met drie designteams op opleidingsniveau.

De designteams van ROC de Leijgraaf
Het designteam rekenen en afstandsleren ontwerpt voor de rekenzwakke leerlingen van BBL een mix aan offline en online leeractiviteiten voor rekenen. De doelen zijn het verbeteren van de rekenresultaten, het zelfvertrouwen voor rekenen en het plezier in rekenen. De leeractiviteiten zullen overdraagbaar zijn voor gebruik tijdens reguliere lessen. Ook wordt nagedacht over de overdraagbaarheid van de leeractiviteiten voor andere generieke vakken (Nederlands en Engels).

Het designteam gaming en 3D ontwerpt een opleidingsoverstijgende game met als doel het verhogen van de motivatie van leerlingen voor het maken van schoolopdrachten en het bieden van de mogelijkheid om te differentiëren tussen leerlingen op basis van niveau en leervoorkeuren. Hiertoe richten we een spelomgeving in en ontwikkelen we een “rode draad” op basis waarvan leerlingen middels opdrachten aan de slag zullen gaan.

Het designteam loopbaanoriëntatie wil reflectie voor leerlingen meer integreren in het de praktijk van alledag maken door de inzet van ict/social media. Het idee is dat leerlingen foto’s van hun concrete beroepssituaties en ervaringen delen met leraren en leerlingen. De leerlingen zijn vaak ‘doeners’, reflecteren komt veel minder automatisch aan bod. Het vastleggen van hun eigen acties geeft leraren zicht in de leefwereld van de leerlingen en een aanknopingspunt voor bijvoorbeeld reflectiegesprekken. De leraren vertrekken daardoor vanuit wat leerlingen laten zien/delen met ict. Zij kunnen daardoor beter vanuit de context en concrete beroepservaringen van de leerlingen gaan begeleiden en daarmee écht recht doen aan verschillen tussen leerlingen. Het designteam gaat onderzoeken op welke manier leerlingen op dit moment gebruik maken van ict en gaat met leerlingen ontwerpen maken voor lob met ict. Vervolgens gaan we op basis van literatuur onderzoek, inventarisatie van tools, raadpleging van experts, leerlingen en begeleiders ontwerpeisen formuleren en ontwerpen maken. Daarnaast neemt het desingteam mee wat er nodig is voor de professionalisering van leraren.

Evaluatie Schooljaar 2015-2016
Evaluatie designteams ROC de Leijgraaf schooljaar doet verslag van de drie designteams die in het schooljaar 2015-2016 hebben gewerkt aan het ontwikkelen van ict-rijke leerarrangementen. De evaluatie is uitgevoerd door drie onderzoekers van het iXperium/Centre of Expertise leren met ict.

De designteams van ROC Nijmegen
Het designteam financiële beroepen wil de leerlingen bij economische vakken meer keuzemogelijkheden geven in tempo, instructie en leermethodes. De leerlingen krijgen hiermee de kans om meer zelfverantwoordelijkheid te leren nemen voor hun eigen leerproces en er wordt meer recht gedaan aan verschillen.

Het designteam pedagogiek wil meer recht doen aan verschillen tussen (rekenen) van leerlingen. Er bestaan grote verschillen tussen leerlingen op het gebied van rekenen. Het ROC wil de leerlingen actief aan de slag hebben en daarbij niet alleen de prestatie van de leerlingen belonen, maar ook de inzet van de leerlingen. Het designteam wil beter zicht op welke aanpak werkt voor welke leerling zodat zij met de inzet van ict meer recht kunnen doen aan de verschillen.

De verschillen tussen de leerlingen qua vaardigheden en kennis zijn groot bij de opleiding voor doktersassistent. Het designteam assistenten zorg wil daarom (digitale) tools gebruiken voor vaardigheidsonderwijs. Deze tools moeten leerlingen stimuleren om eigen keuzes kunnen maken in hun leerproces en zelfsturing bevorderen. Het designteam gaat onderzoeken met welke interventies zij recht kunnen doen aan verschillen in zelfsturing tijdens het vaardighedenonderwijs.

Het designteam mobiliteit en logistiek wil vaardigheden met betrekking tot onderzoekende houding, probleemoplossend werken en samenwerken integreren in bestaande praktijkgerichte vakken middels interactieve en activerende werkvormen.

Share