Home » Onderzoek en ontwikkeling » Monitoring leren en lesgeven met ict

Monitoring leren en lesgeven met ict

Monitoring leren en lesgeven met ict

Leraren, lerarenopleiders en studenten hebben specifieke competenties nodig voor leren en lesgeven met ict. Voor de ontwikkeling daarvan willen schoolbesturen en directies optimale ondersteuning bieden, zodat de onderwijsambities van de school gerealiseerd worden. Om structureel een passend professionaliseringsaanbod in te richten is zicht op de uitgangspositie en de voortgang noodzakelijk. In hoeverre beschikken leraren(opleiders) over de benodigde competenties, hoe zetten zij ict in in hun onderwijs en hoe ontwikkelt zich dit? De monitor helpt die vragen te beantwoorden.

Het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict onderzoekt hoe vaardig leraren zich voelen, wat zij doen, welke samenhang daartussen bestaat en hoe deze vaardigheden en inzet zich ontwikkelen. Daarbij spelen verschillen tussen leraren, tussen scholen en andere factoren een rol. Het iXperium/CoE heeft de kennis uit wetenschap en praktijkonderzoek samengevat in een compact model met daarin de competentiedomeinen die een aantoonbare rol spelen bij lesgeven met en over ict.

Onderzoeksmodel Leren en lesgeven met ict

COMPETENTIES LESGEVEN MET EN OVER ICT IN PRAKTIJK
– Ict-geletterdheid (instrumentele, informatie- en  mediavaardigheden)

}

Didactisch gebruik van ict

Opleiden tot ict-geletterdheid

– Competenties om te leren en innoveren
– Competenties om ict in te zetten in het onderwijs

 

Monitor

Op basis van bovenstaand model heeft het iXperium/CoE de monitor Leren en lesgeven met ict ontwikkeld: een betrouwbare en gevalideerde digitale vragenlijst voor leraren. De vragen richten zich op het gebruik van ict en op de competenties die invloed hebben op de inzet van ict. De monitor wordt gebruikt in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, lerarenopleidingen en overig hoger beroepsonderwijs. De uitkomsten zorgen voor een steeds beter beeld van de competenties die er echt toe doen als het gaat om de inzet van ict.

Wat draagt bij aan de inzet van ict in de praktijk en aan de ontwikkeling van ict-geletterdheid van leerlingen?

  1. op de hoogte blijven van lesgeven met ict
  2. creatief kunnen inzetten van ict
  3. beschikken over een uitgebreid mediaprofiel
  4. leerlinggestuurde visie

De monitor geeft betrokken besturen en onderwijsorganisaties inzicht in hun uitgangspositie en biedt concrete aanbevelingen voor professionalisering. Bij herhaalde afname biedt de monitor bovendien zicht op de opbrengsten van de professionalisering. De deelnemers krijgen daarnaast een dashboard waarop de resultaten op verschillende niveaus in de organisatie zichtbaar zijn.

Voorbeeld monitoring: Gelders MBO

In 2017 hebben 1800 mbo-docenten van Gelderse mbo’s de monitor ingevuld. De docenten zien veel meerwaarde in ict voor hun onderwijs. Toch maakt de meerderheid in de praktijk nog weinig gebruik van vernieuwende ict-toepassingen en van ict-toepassingen om te differentiëren. Er lijkt sprake te zijn van een zekere handelingsverlegenheid: veel docenten willen wel, maar durven met hun beperkte mediaprofiel niet te experimenteren met ict en melden zich bovendien niet spontaan aan voor professionalisering. De mbo’s zijn met deze bevindingen aan de slag gegaan om een professionaliseringstraject op te zetten dat deze drempels wegneemt.

Meer weten?

Neem voor meer informatie over de monitor contact op met Carolien.vanRens@han.nl.

 

 

Share