Home » Onderzoek en ontwikkeling » Monitoring leren en lesgeven met ict

Monitoring leren en lesgeven met ict

Hoe staat het ervoor met de ict-competenties van lerarenopleiders, leraren en studenten? Schoolbesturen en directies van hbo-opleidingen willen hun leraren en docenten optimaal ondersteunen in het ontwikkelen van hun ict-competenties. Om een passend professionaliseringsaanbod in te richten en de opbrengsten daarvan in kaart te kunnen brengen, is het belangrijk zicht te krijgen op de uitgangspositie. In hoeverre beschikken leraren(opleiders) over de benodigde ict-competenties en hoe zetten zij ict op dit moment in in hun onderwijs?

foto blog

 

Het monitoronderzoek van het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict brengt dit in beeld, zodat we ons opleidings- en professionaliseringsaanbod hier op kunnen inrichten en bijsturen. Inmiddels zijn metingen gedaan in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hbo. Hieronder staan van een aantal metingen de resultaten.

We weten uit de verschillende metingen dat de eigen ict-geletterdheid van leraren(opleiders) van grote invloed is op in hoeverre zij zich vaardig voelen om ict didactisch in te zetten en in hoeverre zij daadwerkelijk ict inzetten. Het belangrijkste aspect is het creatief kunnen gebruiken van media (variëren in ict-toepassingen, ict-toepassingen uit het dagelijks leven vertalen naar de onderwijssituatie, ict-toepassingen inzetten voor andere doelen dan waarvoor bedoeld, etc.). Hoe vaardiger leraren zich voelen om creatief om te gaan met ict en media, hoe vaardiger ze zich voelen om ict in te zetten en hoe meer ict ze inzetten. Daarnaast blijkt de mate waarin opleiders zich vaardig voelen om ict didactisch in te zetten (pedagogisch-didactische ict-vaardigheid) van invloed op de mate waarin ze ict gebruiken in hun onderwijs. Echter, de invloed van de eigen ict-geletterdheid is sterker.

Tevens blijkt het op de hoogte blijven van ontwikkelingen rondom leren en lesgeven met ict en het delen van ideeën van belang. Naarmate opleiders dit meer doen, voelen zij zich vaardiger om ict in te zetten en zetten zij ict ook meer in in hun onderwijs.

Monitoring basisonderwijs
Onder alle leraren van de drie schoolbesturen van CLC Arnhem (Delta, De Basis en Fluvius) is in het najaar van 2014 een beginmeting gedaan. Hieronder staat het rapport met de resultaten.

In voorjaar 2015 is een meting gedaan bij zeven schoolbesturen van CLC Nijmegen (SPOV, SPOG, SPOM, Optimus Primair Onderwijs, Stichting St. Josephscholen, Conexus, Lijn 83).

Lees de onderzoeksrapportage [Leren en lesgeven met ict in het basisonderwijs: CLC Arnhem]

Monitoring voortgezet onderwijs
Binnen het voortgezet onderwijs zijn beginmetingen gedaan bij scholen behorende bij De Alliantie en bij Scholengroep Over en Midden Betuwe en bij enkele individuele scholen (Commanderij College en Notre Dame). Hieronder staan de resultaten van De Alliantie.

Lees de onderzoeksrapportage [Leren en lesgeven met ict in het voortgezet onderwijs: Alliantie]

Monitoring middelbaar beroepsonderwijs
Inmiddels is een beginmeting uitgevoerd onder alle docenten en instructeurs van ROC De Leijgraaf. De resultaten worden op dit moment geanalyseerd en komen in april 2016 beschikbaar via deze website.

Monitoring lerarenopleidingen HAN
De lerarenopleidingen van de HAN worden opnieuw ingericht tot Lerarenopleidingen voor de 21ste eeuw. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling en implementatie van de leerlijn Leren en lesgeven met ict.

Zowel voor de ontwikkeling van de leerlijn als voor de professionalisering en ondersteuning van lerarenopleiders is het belangrijk om de uitgangspositie in kaart te brengen en dit te blijven monitoren. Daarom is in mei/juni 2013 een beginmeting gehouden onder alle opleiders en studenten van HAN-Pabo en HAN-ILS en in juni 2015 een tussenmeting. Het onderzoek geeft inzicht in de ict-geletterdheid en vaardigheden, houding en gedrag ten aanzien van leren en lesgeven met ict van zowel studenten als lerarenopleiders.

Ook bij de lerarenopleidingen van InHolland is zowel bij studenten als lerarenopleiders een beginmeting gedaan.

Rapport tussenmeting Faculteit Educatie 2014 2015

Lees de onderzoeksrapportage van de beginmeting bij de HAN [Lerarenopleiding voor de 21e eeuw: leren en lesgeven met ict. Stand van zaken studiejaar 2012/2013]

Lees ook het artikel in het Tijdschrift voor lerarenopleiders 

 

Meer informatie over onze monitoring?

Neem contact op met: Cindy Teunissen

 

 

 

Share