Home » iXperium Nijmegen » Ontwikkelkring

Ontwikkelkring

Van elk schoolbestuur van iXperium Nijmegen start in ieder geval één basisschool dit schooljaar nog met de iXperium-ontwikkelkring. In de ontwikkelkring wordt gewerkt met multidisciplinaire designteams meestal bestaande uit een leraar, onderzoeker, ict-expert, vakinhoudelijke expert (lerarenopleider) en indien mogelijk leerlingen. Het doel is het ontwerpen van ict-rijke leerarrangementen die recht doen aan verschillen.

Wat bedoelen we met leerarrangementen? Een leerarrangement kan voor ons een les, een lessenreeks of een volledige leerlijn zijn. Kenmerkend is dat we inzetten op een beredeneerde opbouw en inzet van (digitale) leermiddelen, lesopbouw, organisatie, begeleiding, werkvormen en evaluatie. We willen de mogelijkheden van ict ten volle benutten.  De leerarrangementen ict-rijk maken!

De eerste orienterende gesprekken met directeuren en leraren hebben inmiddels plaatsgevonden. Het waren intensieve gesprekken, boordevol ideeën.  Welke onderwijsontwikkelingen staan nu centraal op de school? Kan de ontwikkelkring daar een zinvolle bijdrage aan leveren? Vier basisscholen hebben een eerste idee over wat ze gaan doen in de ontwikkelkring:

Automatiseren van rekensommen

Bij OBS De Sieppe in Groesbeek is rekenen het speerpunt. Een nieuwe rekenmethode wordt aangeschaft. Ze willen een “boost” geven aan het automatiseren van tafeltjes, deelsommen, optelsommen en aftreksommen tot 20. Het plan is om de leerlijn automatiseren uit de nieuwe methode aan te scherpen met behulp van gevarieerde oefeningen op verschillende devices. De oefeningen moeten beeldend materiaal bevatten. Leerlingen moeten er zoveel mogelijk zelfstandig mee aan de slag kunnen. Op basis van prestaties worden de oefeningen makkelijker of moeilijker. Het moet weer leuk worden om sommen te maken! Voor de leerkracht moet zichtbaar zijn hoe de leerlingen presteren. Het doel is meer motivatie bij de leerlingen voor het oefenen van sommen. En natuurlijk: leerlingen die sneller leren automatiseren en zodoende beter toegerust zijn om tot een oplossing te komen bij moeilijke rekenvraagstukken.

YouTube voorvertoningsafbeelding

Onderzoekend leren

Het team van basisschool De Oversteek in Dreumel heeft om de kwaliteit van de creatieve vakken omhoog te krijgen, zogenaamde boostmiddagen in het leven geroepen. Op deze middagen wordt een boost gegeven aan de vakken muziek, drama, handvaardigheid, tekenen en techniek & natuur. De invulling van de middagen is nog experimenteel, op gevoel. De leraren willen dat de leerlingen een actieve rol krijgen tijdens de boostmiddagen. Ze willen een onderzoekende leerhouding zien bij de leerlingen. Ze willen dat leerlingen hun eigen talenten ontdekken. Dit betekent aan de slag met ander type opdrachten voor de leerlingen, leren loslaten, op zoek naar mogelijkheden met ict.

“Ook de talenten van die leerlingen die normaal niet opvallen of  van die leerlingen die in eerste instantie niet bijzonder goed ergens in zijn”

YouTube voorvertoningsafbeelding

Studievaardigheden

In groep 8 van de Adalbert Basisschool in Mook is het rekenonderwijs volledig gedigitaliseerd. De leerlingen zijn gewend om met tablets te werken. De leerlingen vinden dit geweldig.
De leraar van groep 8 wil graag ook studievaardigheden aanbieden aan de leerlingen met behulp van de tablets. Met name voor de onderdelen schema’s, tabellen, grafieken en kaartlezen. Uit de entreetoets van groep 7 blijkt ieder jaar weer dat leerlingen dit niet vanzelf leren. Er wordt dan vooral bijgespijkerd door het oefenen van de Cito-eindtoets. Dit kan niet natuurlijk effectiever, leuker en uitdagender! Aan de slag dus met het ontwerpen van een ict-rijk leerarrangement. Een leerarrangement dat leerlingen leert om schema’s, tabellen, grafieken en kaartlezen echt te begrijpen en deze ook toe te passen.

YouTube voorvertoningsafbeelding

Leerdoelen

Drie Daltonscholen (Den Omgang in Schaijk,  De Bakelgeert in Boxmeer en De Raamdonk in Grave) richten gezamenlijk een designteam in voor de ontwikkelkring. De directeuren willen weten hoe ze voor leraren, leerlingen en ouders inzichtelijk kunnen maken waar leerlingen staan in hun ontwikkeling, welke leerdoelen zijn bereikt en aan welke leerdoelen de leerlingen moeten werken. Hiermee willen ze bereiken dat de leraren qua administratielast worden verlicht en daarnaast sneller en effectiever het leeraanbod van individuele leerlingen kunnen samenstellen. Leerlingen krijgen meer inzicht in hun eigen leerproces en ouders kunnen gerichter worden betrokken bij het onderwijs. Maar past deze vraag wel bij de iXperium-ontwikkelkring? In principe niet. Een antwoord op bovenstaande vragen leidt niet tot een ict-rijk leerarrangement waar leerlingen mee aan de slag kunnen. Het is een vraag die zich meer op het secundair proces bevindt. Het is wel goed om deze vraag in een multidisciplinair team uit te diepen. Wat is de vraag achter de vraag? Wat is er al mogelijk? Waar zou een passend digitaal systeem aan moeten voldoen? Misschien kunnen we komen tot ontwerpeisen en samen op zoek gaan naar partners die de scholen kunnen helpen bij de ontwikkeling van een dergelijk systeem.

YouTube voorvertoningsafbeelding
Share